Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2022 (10/10/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử sô 9 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Khánh, Đỗ Trường Giang, Trương Anh Thuận - Nguyễn Ngọc Đoàn, Mai Thị Huyền, Vũ Thị Xuyến, Trần Ngọc Dũng - Văn Ngọc Thành, Nguyễn Thu Hạnh.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.