Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2022 (06/05/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4 - 2022 có các bài viết của các tác giả sau: Đinh Quang Hải, Trần Thị Vinh, Võ Văn Sen-Võ Phúc Toàn, Lưu Văn Quyết-Lê Quang Cần, Trần Thuận, Nguyễn Quốc Sinh, Trương Thị Hải.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.