Các cơ sở đào tạo

08/09/2012

 

Viện Kinh tế Việt Nam

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế công nghiệp; Quản lý kinh tế

 

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế.

 

Viện Nhà nước và Pháp luật

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Luật học.

 

Viện Triết học

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Triết học

 

Viện Xã hội học

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Xã hội học

 

Viện Tâm lý học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý học đại cương và Tâm lý học chuyên ngành

 

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Tôn giáo học

 

Viện Văn học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Văn học

 

Viện Ngôn ngữ học

Đào tạo Tiến sĩ - 4 chuyên ngành Ngôn ngữ học

 

Viện Nghiên cứu Hán - Nôm

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Hán Nôm.

 

Viện Nghiên cứu Văn hoá

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Văn hoá dân gian

 

Viện Sử học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử

 

Viện Dân tộc học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Dân tộc học/Nhân học

 

Viện Khảo cổ học

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Khảo cổ học

 

Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ

 

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

 

Viện Nghiên cứu Con Người

Đào tạo Tiến sĩ - Chuyên ngành đào tạo: Nhân học văn hóa

 

Nguồn: http://www.vass.gov.vn

Admin: Mr. Nam st

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.