Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình chuyển biến về kinh tế và xã hội tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2010”

15/08/2013
Ngày 10 tháng 8 năm 2013 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nguyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, Mã số: 62 22 54 05 với đề tài “Quá trình chuyển biến về kinh tế và xã hội tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2010”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Tạ Thị Thúy

 

Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, trong bối cảnh tiến hành công cuộc đổi mới chung của đất nước, tỉnh Lào Cai đã chủ động, sáng tạo từng bước giải quyết những khó khăn, tạo ra bước chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh (1991) đến nay, với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội toàn diện, Lào Cai ngày càng khẳng định vị thế mới của một tỉnh miền núi biên giới trong xu thế phát triển và hội nhập. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế và các vấn đề xã hội của Lào Cai còn biểu hiện nhiều yếu kém, bất cập đòi hỏi phải sớm được khắc phục… Xuất phát từ những lý do trên, tác giả luận án đã chọn đề tài “Quá trình chuyển biến về kinh tế và xã hội tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2010” nhằm nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 1991 – 2010.

 

Nội dung chính được tác giả tập trung phân tích trong bản luận án gồm: Các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến 2010; Quá trình chuyển biến của nền kinh tế Lào Cai dưới góc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và những biểu hiện cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế; Nhận xét, đánh giá sự chuyển biến trên hai lĩnh vực kinh tế và xã hội của tỉnh Lào Cai, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Đối tượng nghiên cứu của luận án bao gồm các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, phát triển xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng của Đảng bộ địa phương, các ngành, các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

 

Luận án được đánh giá là một công trình nghiên cứu khoa học một cách hệ thống về quá trình chuyển biến trên lĩnh vực kinh tế - xã hội ở Lào Cai; Tái hiện bức tranh sinh động về sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở địa phương giai đoạn 1991 – 2010; Những tư liệu được công bố trong luận án có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu, và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Lao Cai và các tỉnh miền núi nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

 

www.gass.edu.vn

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.