Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010”

06/01/2014
Ngày 17 tháng 12 năm 2013 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Nga đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, Mã số: 62.22.54.05 với đề tài “Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Đức Cường

 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, nông dân, nông nghiệp và nông thôn được đặc biệt coi trọng, là vấn đề then chốt góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Kết quả sau hơn 20 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu khá toàn diện và to lớn.

 

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Những năm gần đây kinh tế nông nghiệp Đồng Tháp có những chuyển biến mạnh mẽ, từ nền kinh tế sản xuất nông nghiệp truyền thống mang tính tự cấp, tự túc sang nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa, góp phần đưa kinh tế của tỉnh từng bước ổn định và phát triển, đồng thời làm cơ sở cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu nông thôn tỉnh Đồng Tháp sẽ làm phong phú  thêm bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả luận án đã lựa chọn nghiên cứu vấn đề Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010 nhằm phân tích, đánh giá tiềm năng kinh tế của tỉnh, chỉ ra những biến đổi kinh tế - xã hội nông thôn của địa phương trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

 

Đối tượng nghiên cứu của luận án được xác định là những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp, trong đó tập trung nghiên cứu những chuyển biến của nền kinh tế nông nghiệp biểu hiện trên ba lĩnh vực chủ yếu đó là: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Nga chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Luận án được đánh giá là công trình nghiên cứu chuyên sâu và hệ thống, tái hiện bức tranh về sự biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp trong 35 năm kể từ năm 1975 đến 2010; Làm rõ vị trí, vai trò và những đóng góp cũng như hạn chế của kinh tế nông nghiệp, nông thôn Đồng Tháp trong quá trình phát triển. Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn cung cấp tư liệu và những kiến giải cho việc nghiên cứu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong lịch sử, đồng thời cung cấp những cứ liệu khoa học trong việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

 

www.gass.edu.vn

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.