Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1965”

01/06/2014
Ngày 22 tháng 05 năm 2014 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Duy Thị Hải Hường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1965”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão.

 

Giáo dục ở bất cứ thời đại nào cũng luôn có vị trí quan trọng và là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, công tác giáo dục được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và khẳng định đây là vấn đề then chốt để đất nước tiến hành đổi mới, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới.

 

Miền núi phía Bắc Việt Nam - nơi có vị trí quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là nơi tiếp giáp với các nước láng giềng, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. So với cả nước, các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam có nền kinh tế kém phát triển, trình độ dân trí của đồng bào còn nhiều hạn chế… Đây là một trong những nguyên nhân kìm hãm phát triển; đồng thời, các thế lực thù địch có thể lợi dụng để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc. Nghiên cứu về giáo dục ở từng giai đoạn lịch sử để rút ra những kinh nghiệm về phát triển giáo dục nói riêng và đưa miền núi phát triển toàn diện, là vấn đề có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả luận án đã lựa chọn nghiên cứu về Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1965, nhằm phục dựng “bức tranh” về giáo dục ở miền núi phía Bắc Việt nam 10 năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội; chỉ ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, là những gợi mở trong công tác phát triển giáo dục ở nước ta giai đoạn hiện nay.

 

 

PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn - Phó giám đốc Học viện KHXH

tặng hoa chúc mừng NCS Duy Thị Hải Hường

 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề giáo dục được tiếp cận từ góc độ sử học, bao gồm: quá trình xây dựng và phát triển của giáo dục bình dân, giáo dục bổ túc và giáo dụng phổ thông trong giai đoạn 1954 đến 1965 ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

 

Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận: Luận án khôi phục lại một cách cụ thể, toàn diện và có hệ thống về công tác giáo dục ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (từ 1954 đến 1965); Góp phần làm rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển giáo dục ở giai đoạn này. Về mặt thực tiễn: Luận án rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng, phát triển công tác giáo dục ở các tỉnh miền núi nước ta trong giai đoạn hiện nay; Kết quả  nghiên cứu của luận án là nguồn tư liệu hữu ích phục vụ nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử giáo dục và lịch sử địa phương.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.