Nghiên cứu viên Trương Thị Hải bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

10/01/2015
Ngày 10/1/2015, tại khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Lịch Sử Việt Nam của học viên Trương Thị Hải với đề tài: “Tìm hiểu dòng canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX” do PGS, TS, NGND Phạm Xanh hướng dẫn.

        Xu hướng canh tân là một trong những vấn đề quan trọng trong lịch sử bởi những tác động trực tiếp của nó tới mọi mặt đời sống xã hội. Những cải cách, đổi mới từ xưa tới nay đều đem lại những tiến bộ và giá trị nhất định cho xã hội, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.  

 

        Nghiên cứu những đề nghị cải cách, canh tân trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng để đúc kết những kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trước bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều chuyển biến, đó là một thách thức lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Với ý nghĩa như vậy, chúng tôi chọn vấn đề Tìm hiểu dòng canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX”  làm đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử của mình.

 

 

        Luận văn được chia thành 3 chương:Chương 1: Những tiền đề hình thành dòng canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX; Chương 2: Những đề xuất canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX; Chương 3: Nguyên nhân thất bại và một số nhận định về dòng canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX.

 

 

       Trên cơ sở tập hợp, hệ thống và xử lý các nguồn tài liệu liên quan đến vấn đề canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam, hy vọng luận văn sẽ góp phần làm rõ hơn những đề nghị cải cách mà các nhà canh tân đã đề nghị triều đình Nguyễn thực hiện và từ đó có thể liên hệ với tình hình hiện nay khi đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trước xu thế toàn cầu hóa, hiện đại hóa.

       Luận văn cũng sẽ góp thêm vào tài liệu tham khảo cho công việc nghiên cứu cũng như giảng dạy về giai đoạn lịch sử này.

 

Trương Thị Hải

 

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.