Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông thời cận đại”

11/05/2015
Ngày 4 tháng 5 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông thời cận đại”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Tạ Thị Thúy.

 

Nghiên cứu về bộ máy chính quyền trên các phương diện tư tưởng xây dựng bộ máy nhà nước thuộc địa, cơ cấu tổ chức, hoạt động sẽ góp phần nhận thức đúng đắn về tính chất của bộ máy này cũng như của chế độ thuộc địa mà Pháp đã áp đặt ở Việt Nam trong gần 90 năm đô hộ (được gọi là chế độ thực dân phong kiến). Trong một địa phương nhỏ như tỉnh Hà Đông, việc nghiên cứu về cơ cấu, tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền mà Pháp dựng lên ở đây cũng có ý nghĩa như vậy.

 

Trong bối cảnh của công cuộc cải cách bộ máy hành chính mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đang tiến hành hiện nay, nghiên cứu này sẽ có những đóng góp nhất định bằng việc đưa ra những kinh nghiệm mà người Pháp đã để lại trong việc xây dựng bộ máy chính quyền trong thời kỳ xâm lược Việt Nam đối với cả những "cái được" cũng như những cái "chưa được" nhất là trong việc xây dựng bộ máy chính quyền ở cấp tỉnh. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả luận án đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: Bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông thời cận đại.

 

Mục đích của luận án nhằm phục dựng lại bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông từ năm 1902 đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX trên các phương diện: cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tiễn, tái hiện lại bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông trong giai đoạn 1902-1928 theo quan điểm lịch sử và logic.

 

Những đóng góp mới của luận án: Luận án là công trình nghiên cứu khoa học trình bày hệ thống về bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông từ năm 1902 đến năm 1928. Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp vào việc tìm hiểu về bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông trong lịch sử, góp phần tìm hiểu cơ cấu tổ chức, sự vận hành và vai trò của bộ máy chính quyền mà người Pháp đã dựng lên ở Việt Nam trong thời kỳ cận đại. Là nguồn tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử nói chung ở Việt Nam.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

www.gass.edu.vn

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.