Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học: “Giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975"

18/05/2015
Ngày 5 tháng 5 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Quỳnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Đức Cường và TS. Đỗ Thị Nguyệt Quang.

 

Trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng. Giáo dục là nền tảng cơ bản nhằm xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đất nước. Trong hệ thống giáo dục hiện đại, giáo dục phổ thông ở bất kỳ quốc gia nào đều có một vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt, là “ngành học xương sống” trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Đất nước Việt Nam có truyền thống hiếu học, trọng giáo dục, trọng nhân tài. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cách nhìn đúng đắn, xem giáo dục, đào tạo là một nhiệm vụ mang tính chiến lược. Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, nền giáo dục cách mạng liên tục phát triển và tạo nên nhiều thế hệ “vừa hồng, vừa chuyên” làm nền tảng cho sự nghiệp giải phóng đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại. Giáo dục phổ thông ở miền Bắc giai đoạn 1954-1975 đã có những bước phát triển vượt bậc và thu được nhiều thành tựu to lớn, song vẫn tồn tại những khó khăn và hạn chế nhất định do những nguyên nhân khách quan và chủ quan mang lại. Xoay quanh việc đánh giá về giáo dục thời kỳ này cũng có những ý kiến khác nhau và là một câu hỏi mở, là một nhiệm vụ đòi hỏi các nhà nghiên cứu về giáo dục phải giải quyết.

 

NCS Nguyễn Thúy Quỳnh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

 

Hiện nay, ngành giáo dục phổ thông ở Việt Nam đang có một số hạn chế, yếu kém, bất cập và các hiện tượng tiêu cực trong hệ thống giáo dục phổ thông được coi là một trong những nguyên nhân làm trì trệ sự phát triển của đất nước và trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Vì thế, nhìn nhận, đánh giá về quá trình xây dựng và phát triển giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 là hết sức cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nghiên cứu thành công vấn đề này sẽ góp phần không nhỏ vào việc làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo Việt Nam nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng.

 

NCS Nguyễn Thúy Quỳnh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, cô hướng dẫn: PGS. TS Trần Đức Cường và TS. Đỗ Thị Nguyệt Quang

 

Nghiên cứu về giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 dưới góc độ lịch sử, luận án dựa trên cơ sở lí luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong luận án là phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Bên cạnh đó, luận án còn kết hợp sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp điền dã, khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia… để làm rõ những chuyển biến cơ bản và nêu ra những nhận xét, đánh giá cần thiết về giáo dục phổ thông từ năm 1954 đến năm 1975.

 

NCS Nguyễn Thúy Quỳnh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp và bạn bè Viện Sử học

 

Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục phổ thông, quá trình thực hiện các biện pháp xây dựng và phát triển giáo dục, hệ thống trường lớp, quy mô đào tạo, chất lượng dạy và học ở các cấp học, chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên…; phân tích, đánh giá về những thành công, hạn chế, đồng thời chỉ ra nguyên nhân dẫn đến các thành tựu và hạn chế trong phát triển giáo dục phổ thông. Từ những kết quả đạt được, luận án chỉ ra một số đặc điểm tiêu biểu, đánh giá vai trò, vị trí, ý nghĩa, những đóng góp quan trọng của giáo dục phổ thông miền Bắc vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Luận án còn góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu lịch sử văn hóa-giáo dục, đặc biệt là lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975, đồng thời là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử nói chung, lịch sử giáo dục nói riêng.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.