Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sử học: “Quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam (1991 - 2010)”

03/06/2015
Ngày 27 tháng 5 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh Lương Thị Hồng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam (1991 – 2010)” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Quang Hải

Đói nghèo là hiện tượng xã hội có tính lịch sử và phổ biến với mọi quốc gia, dân tộc, là vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Đặc biệt, ở các nước đang phát triển, sự đói nghèo của dân cư đang là một vấn đề nhức nhối, rất cấp bách phải tháo gỡ, nhưng cũng vô cùng khó khăn trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo. Đối với Việt Nam, trong hoạch định đường lối xây dựng đất nước, Đảng và Chính phủ luôn xác định xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng XHCN, hòa nhập vào xu thế phát triển của khu vực và thế giới. Công cuộc đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã mang lại những thay đổi sâu sắc, nhiều mặt trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó phải kể đến những thành tích đầy ấn tượng về xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo trên thế giới, nhiều hộ gia đình vừa thoát nghèo vẫn dễ trở lại cảnh nghèo đói, sự phân hóa giàu nghèo vẫn có xu hướng tăng lên giữa các tầng lớp dân cư và các vùng của đất nước. Tiếp tục thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo thành công, nâng cao đời sống nhân dân là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Xoá đói giảm nghèo là một công cuộc lâu dài, cần có sự nhìn nhận, đánh giá tổng quát nhằm làm sáng rõ những thành tựu để phát huy và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục.

 

NCS chụp ảnh lưu niệm với thầy giáo hướng dẫn

 

Luận án nhìn nhận lại quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2010 nhằm góp phần tổng kết, đánh giá thành công và hạn chế, lý giải nguyên nhân; từ đó, rút ra một số kinh nghiệm và chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện xóa đói giảm nghèo.

 

NCS chụp ảnh lưu niệm với các thầy trong Hội đồng

 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ quan niệm về đói nghèo và tiêu chí xác định đói nghèo của Việt Nam; phân tích làm rõ một số chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo và góp phần hệ thống hóa về công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua trình bày quá trình sự lãnh đạo, chỉ đạo, các biện pháp pháp tổ chức thực hiện XĐGN và nêu lên những kết quả chủ yếu của XĐGN từ năm 1991 đến năm 2010. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra những nhận xét về chính sách, quá trình thực hiện, về thành công cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiện xóa đói giảm nghèo, làm rõ nguyên nhân của sự thành công cũng như hạn chế đó. Đồng thời, luận án rút ra những kinh nghiệm, đề xuất một số vấn đề từ kết quả nghiên cứu để góp phần thực hiện XĐGN một cách bền vững. Vì thế, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo tại các trường, trong việc hoạch định chính sách và quản lý công tác XĐGN của Việt Nam; đồng thời cung cấp một số tư liệu cho các nghiên cứu tiếp theo.

 

NCS chụp ảnh lưu niệm với đồng nghiệp Viện Sử học

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Viện Sử học

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.