Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam từ năm 1991-2010”

21/09/2015
Ngày 8 tháng 9 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đỗ Thị Diệu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam từ năm 1991-2010”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Vũ Quang Vinh.

 

Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng rất lớn trong phát triển lâm nghiệp, do có nguồn tài nguyên rừng, đất rừng khá đa dạng và phong phú, phân bố rộng khắp trên tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Có thể nói, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp không những đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định về mặt kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo sự an toàn cho môi trường sống.

 

Ngành lâm nghiệp với tư cách là một ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân đã trải qua những bước thăng trầm cùng với lịch sử phát triển của đất nước. Từ năm 1991, kinh tế lâm nghiệp ở nước ta đã thực sự chuyển biến rõ rệt trong cơ chế chính sách, trong hoạt động và thực hiện theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trải qua hơn 20 năm phát triển, kinh tế lâm nghiệp Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò, vị trí trên các mặt kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái… Tuy nhiên hiện nay, kinh tế lâm nghiệp vẫn đang dừng ở mức tăng trưởng thấp, phát triển chưa bền vững, giá trị kinh tế rừng chưa được khai thác một cách hiệu quả. Mặt khác, trong bối cảnh dân số ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế quốc dân, sẽ có những tác động lớn đến nhu cầu lâm sản và dịch vụ lâm nghiệp. Với thực tế này đặt ra những thời cơ và thách thức mới cho nền kinh tế nói chung và kinh tế lâm nghiệp ở Việt Nam nói riêng, do vậy, việc nghiên cứu Quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam dưới giác độ lịch sử là cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn sâu sắc.

 

NCS Đỗ Thị Diệu chụp ảnh lưu niệm

cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Mục đích nghiên cứu của luận án là: Làm rõ vai trò của Nhà nước trong chỉ đạo phát triển kinh tế lâm nghiệp và vai trò của kinh tế lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Nhìn lại bức tranh phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2010. Đồng thời, phân tích những chuyển biến của kinh tế lâm nghiệp Việt Nam, chỉ ra đặc điểm quá trình phát triển và tác động của kinh tế lâm nghiệp đối với kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 1991-2010.

 

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã hệ thống và làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước… về phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 1991-2010. Dựng lại bức tranh về kinh tế lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 1991-2010 dưới góc độ lịch sử. Trên cơ sở phân tích những tác động của quá trình chuyển biến kinh tế lâm nghiệp đối với kinh tế - xã hội đất nước, góp phần đánh giá khách quan vai trò của kinh tế lâm nghiệp với nền kinh tế quốc dân. Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm tư liệu trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

www.gass.edu.vn

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.