Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Y tế dân sự ở Miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975”

04/02/2021
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dung Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đức Cường.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Trên cơ sở nghiên cứu y tế dân sự ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975, luận án làm rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của ngành y tế dân sự, từ đó rút ra được thành tựu, hạn chế và một số kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ miền Bắc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc.

Những đóng góp mới của luận án:

- Hệ thống hóa và cung cấp nguồn tài liệu mới có liên quan đến ngành y tế nói chung, ngành y tế dân sự nói riêng ở miền Bắc giai đoạn 1954-1975.

- Cung cấp một hướng nghiên cứu chuyên sâu, đó là lĩnh vực y tế trong tổng thể các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội ở miền Bắc trong giai đoạn 1954-1975.

- Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả luôn đặt vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để xem xét, đánh giá những yếu tố tác động đến quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của y tế dân sự trong thời kì 1954-1975. Từ đó, kế thừa, mở rộng, so sánh cơ cấu tổ chức và hoạt động của y tế dân sự trong các giai đoạn lịch sử trước và sau nó.

- Làm rõ những thành tựu và hạn chế của y tế dân sự trong việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân nói riêng và sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc nói chung

- Đưa ra một số kinh nghiệm để hoạch định chính sách y tế trong sự nghiệp đổi mới và phát triển y tế ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Kết quả luận án góp phần bổ sung kiến thức về thực trạng hoạt động y tế trước năm 1954, cung cấp thêm thông tin về quá trình tiếp quản các cơ sở y tế dân sự ở miền Bắc. Nếu thực hiện thành công, đề tài không chỉ làm rõ cơ cấu tổ chức của ngành y tế dân sự với hai tuyến Trung ương và địa phương mà còn cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết giữa các tuyến trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh đó, đề tài là loại hình nghiên cứu lịch sử ngành y tế, chính vì vậy nó có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử, nhất là đối với ngành y khoa ở Việt Nam.

Về ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động của y tế dân sự ở miền Bắc giai đoạn 1954-1975 sẽ cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình củng cố, xây dựng và phát huy hơn nữa vai trò của ngành y tế đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV (theo www.gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.