Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015”

06/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS Đinh Quang Hải; 2) PGS.TS Trần Văn Thức

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 

       Nghiên cứu toàn diện và hệ thống về quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015; đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, làm rõ một số đặc điểm đặt trong sự so sánh với một số quận khác; đồng thời đúc rút một số kinh nghiệm.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

       Luận án đã tập hợp và hệ thống hóa khối lượng tài liệu về đô thị hóa nói chung và đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú nói riêng, trên cơ sở đó dựng lại một cách toàn diện, có hệ thống về quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015.

       Luận án phân tích và làm rõ quá trình đô thị hóa quận Tân Phú từ năm 2003 đến năm 2015 trên các nội dung: Quá trình chuyển biến về quy hoạch đô thị trên nhiều khía cạnh từ chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đô thị, kiến trúc đến thay đổi về địa giới hành chính và môi trường đô thị; Quá trình chuyển biến về công tác quản lý đô thị như: quản lý nhà đất, xây dựng đô thị, giao thông, quản lý vệ sinh môi trường đô thị, an ninh trật tự; Quá trình chuyển biến về sinh hoạt đô thị gồm: dân cư đô thị, đời sống dân cư, lao động việc làm, các ngành kinh tế đô thị, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục.

       Luận án làm rõ đặc điểm, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, nêu lên một số kinh nghiệm trong quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú từ năm 2003 đến năm 2015.

       Luận án cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách đề ra chủ trương, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 

       Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp thêm luận cứ khoa học cho các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng cũng như tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương đô thị hóa đối với các địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

       Ý nghĩa thực tiễn: Cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay.  Luận án làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy học tập  về lịch sử Việt Nam hiện đại nói chung, về quá trình đô thị hóa và văn hóa đô thị ở Việt Nam nói riêng.

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV (theo www.gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.