THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

22/05/2013
Kết quả điểm tuyển dụng viên chức của Viện Sử học

 

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

                  VIỆN SỬ HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  15   tháng  5  năm 2013

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

Trong hai ngày 15, 16 tháng 3 năm 2013, Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức xét tuyển và thi tuyển cho 24 ứng viên đăng ký dự tuyển vào Viện Sử học.

 

+ Hình thức xét tuyển: 08 trường hợp (tốt nghiệp Thạc sĩ);

 

+ Hình thức thi tuyển: 16 trường hợp (tốt nghiệp Cử nhân.

 

I. Kết quả điểm xét tuyển

 

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điểm xếp từ cao xuống thấp

1

XT01

Nguyễn Thu Hạnh

14/11/1988

Nữ

89.93

2

XT02

Nguyễn Thị Thu Hương

23/9/1986

Nữ

87.03

3

XT06

Phan Đăng Thuận

26/6/1980

Nam

85.08

4

XT08

Phạm Thị Vượng

11/11/1982

Nữ

85.00

5

XT03

Bùi Văn Huỳnh

03/7/1986

Nam

78.88

6

XT04

Phan Thị Lý

17/5/1986

Nữ

74.98

7

XT07

Nguyễn Văn Trọng

29/01/1985

Nam

64.63

8

XT05

Nguyễn Thị Thanh Tâm

08/6/1981

Nữ

60.98

 

II. Kết quả điểm thi tuyển

 

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điểm xếp từ cao xuống thấp

1

VS17

Nguyễn Công Lý

07/9/1989

Nữ

90.00

2

VS16

Trương Thị Hải

03/2/1988

Nữ

85.00

3

VS18

Trương Thị Phương

05/9/1987

Nữ

85.00

4

VS15

Nguyễn Thị Hải

14/3/1985

Nữ

80.00

5

VS11

Nguyễn Văn Biểu

07/7/1980

Nam

78.00

6

VS20

Đoàn Văn Trường

08/4/1989

Nam

75.00

7

VS03

Lương Thụy Lan Hương

23/8/1990

Nữ

70.00

8

VS06

Đinh Thị Mai

21/5/1990

Nữ

70.00

9

VS04

Chu Quang Khánh

29/5/1990

Nam

55.00

10

VS09

Phạm Ngọc Trang

20/10/1990

Nữ

55.00

11

VS12

Ngô Quang Chính

09/7/1985

Nam

55.00

12

VS01

Trần Thị Điểm

30/7/1990

Nữ

50.00

13

VS02

Thiều Thị Thanh Hải

14/2/1990

Nữ

50.00

14

VS05

Đinh Thị Loan

03/2/1990

Nữ

50.00

15

VS10

Nguyễn Thị Thủy

11/3/1986

Nữ

50.00

16

VS19

Đào Thị Thu Trang

23/9/1989

Nữ

50.00

 

                                                                                                                                                                                                                             KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                                                                                                                                  VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỬ HỌC

 

 

 

                                                                                 PGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.