Chức năng - Nhiệm vụ

10/08/2022
Viện Sử học có các chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động các mối quan hệ sau: (Quyết định số 1381/QĐ-KHXH ngày 26/10/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Sử học được quy định tại Quyết định số 1381/QĐ-KHXH ngày 26/10/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

 

Điều 3. Chức năng

 

Viện Sử học có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch; tư vấn, thẩm định và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sử học.

 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Viện Sử học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

 

2. Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, những di sản lịch sử cần kế thừa góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.

 

3. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.

 

4. Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại, nghiên cứu và giới thiệu lịch sử các nước trên thế giới.

 

5. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực lịch sử, tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và các ngành, các địa phương.

 

6. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

 

7. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Sử học.

 

8. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

 

9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

 

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; quản lý tài sản và kinh phí của Viện Sử học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao”

 

(Kèm theo toàn văn Quyết định số 1381/QĐ-KHXH ngày 26/10/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học).

 

Viện Sử học

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.