Cơ cấu tổ chức Viện Sử học (Mới) (10/08/2022)

Cơ cấu tổ chức Viện Sử học theo Quyết định số 1381/QĐ-KHXH ngày 26/10/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học

Cơ cấu tổ chức (13/08/2016)

Hiện nay, Viện Sử học 61 cán bộ, viên chức, gồm cả biên chế và hợp đồng. Tổ chức của Viện gồm 8 phòng, Hội đồng khoa học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. ( Kèm theo quyết định số 704/QĐ-KHXH, ngày 30/03/2015 của Vhur tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Sử học).

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.