Cơ cấu tổ chức

13/08/2016
Hiện nay, Viện Sử học 61 cán bộ, viên chức, gồm cả biên chế và hợp đồng. Tổ chức của Viện gồm 8 phòng, Hội đồng khoa học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. ( Kèm theo quyết định số 704/QĐ-KHXH, ngày 30/03/2015 của Vhur tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Sử học).

1. Cơ cấu tổ chức

  1. Tổ chức Phòng nghiên cứu và ứng dụng khoa học:
  1. Phòng Nghiên cứu lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam.
  2. Phòng Nghiên cứu lịch sử Cận đại Việt Nam.
  3. Phòng Nghiên cứu lịch sử Hiện đại Việt Nam.
  4. Phòng Nghiên cứu lịch sử Thế giới.
  5. Phòng Nghiên cứu lịch sử Địa phương và Chuyên ngành.
  1. Tổ chức Phòng chức năng, nghiệp vụ:
  1. Phòng Tổ chức – Hành chính.
  2. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
  3. Phòng Thông tin – Thư viện.

Tổ chức cấp Phòng (và tương đương) có Trưởng phòng, không quá 01 Phó Trưởng phòng và các nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm, sau khi có sự thỏa thuận của Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiên cứu và Phòng chức năng, nghiệp vụ.

Phòng Nghiên cứu lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học lịch sử; tham gia phát triển tiềm lực khoa học lịch sử của cả nước.

2. Nhiệm vụ:  

- Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, tìm ra những bài học bổ ích, những di sản cần kế thừa góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.

- Tổ chức Nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.

- Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại.

- Kết hợp Nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại.

- Thẩm định và tham gia thẩm định về khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương liên quan đến lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại, theo sự phân công của lãnh đạo Viện; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học; sưu tầm, xử lý, giám định, lưu trữ và công bố các tư liệu lịch sử; truyền bá kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Phòng Nghiên cứu lịch sử Cận đại Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu các vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam Cận đại từ giữa thế kỷ XIX đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học lịch sử; tham gia phát triển tiềm lực khoa học lịch sử của cả nước.

2. Nhiệm vụ:  

- Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề lịch sử Việt Nam Cận đại trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, tìm ra những bài học bổ ích, những di sản cần kế thừa góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.

- Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.

-  Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu lịch sử Việt Nam Cận đại.

-  Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực lịch sử Việt Nam Cận đại.

- Thẩm định và tham gia thẩm định về khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương liên quan đến lịch sử Việt Nam Cận đại theo sự phân công của lãnh đạo Viện; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học; sưu tầm, xử lý, giám định, lưu trữ và công bố các tư liệu lịch sử; truyền bá kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Phòng Nghiên cứu lịch sử Hiện đại Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu các vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam Hiện đại từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học lịch sử; tham gia phát triển tiềm lực khoa học lịch sử của cả nước.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề lịch sử Việt Nam Hiện đại trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, tìm ra những bài học bổ ích, những di sản cần kế thừa góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.

- Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.

- Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu lịch sử Việt Nam Hiện đại.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực lịch sử Việt Nam Hiện đại.

- Thẩm định và tham gia thẩm định về khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương liên quan đến lịch sử Việt Nam Hiện đại theo sự phân công của lãnh đạo Viện; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học; sưu tầm, xử lý, giám định, lưu trữ và công bố các tư liệu lịch sử; truyền bá kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Phòng Nghiên cứu lịch sử Thế giới có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu các vấn đề vấn đề cơ bản về Lịch sử Thế giới; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học lịch sử; tham gia phát triển tiềm lực khoa học lịch sử của cả nước.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề Lịch sử Thế giới trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, tìm ra những bài học bổ ích, góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.

- Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.

- Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu lịch sử các nước trên thế giới.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Lịch sử Thế giới.

- Thẩm định và tham gia thẩm định về khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương liên quan đến Lịch sử Thế giới theo sự phân công của lãnh đạo Viện; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học; sưu tầm, xử lý, giám định, lưu trữ và công bố các tư liệu lịch sử; truyền bá kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Phòng Nghiên cứu lịch sử Địa phương và Chuyên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu các vấn đề cơ bản về Lịch sử Địa phương và Chuyên ngành; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia phát triển tiềm lực khoa học lịch sử của cả nước.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản về những vấn đề Lịch sử Địa phương và Chuyên ngành trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, tìm ra những bài học bổ ích, những di sản cần kế thừa góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.

- Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.

- Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu Lịch sử Địa phương và Chuyên ngành.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Lịch sử Địa phương và Chuyên ngành.

- Thẩm định và tham gia thẩm định về khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương liên quan đến Lịch sử Địa phương và Chuyên ngành theo sự phân công của lãnh đạo Viện; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học; sưu tầm, xử lý, giám định, lưu trữ và công bố các tư liệu lịch sử; truyền bá kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu và giúp Viện trưởng trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, công tác tài chính - kế toán, công tác hành chính - quản trị theo đúng các quy định hiện hành, cụ thể: 

1. Công tác tổ chức - cán bộ

1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch quý, năm về công tác tổ chức cán bộ;

1.2. Chủ trì phối hợp với các Phòng, bộ phận xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện và của Phòng, bộ phận thuộc Viện;

1.3. Chủ trì phối hợp với các Phòng, Công đoàn xây dựng các Quy chế nội bộ. Thực hiện và giám sát việc chấp hành các Quy chế sau khi đã được ban hành;

1.4. Xây dựng định mức biên chế đối với các Phòng thuộc Viện;

1.5. Đề xuất, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tuyển dụng, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, xét nâng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật công chức, viên chức và người lao động của Viện;

1.6. Đề xuất trình Viện trưởng quyết định cử công chức, viên chức và người lao động đi học tập, bồi dưỡng hoặc đi công tác trong nước theo thẩm quyền; và đề nghị cử công chức, viên chức và người lao động đi học tập, bồi dưỡng hoặc đi công tác nước ngoài trình Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định;

1.7. Tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và giám sát việc thực hiện các qui định của Nhà nước về việc đi học tập, bồi dưỡng hoặc đi công tác của công chức, viên chức và người lao động;

1.8. Quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành;

1.9. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp;

1.10. Làm đầu mối thực hiện quan hệ công tác trong và ngoài Viện theo phân cấp.

2. Công tác tài chính - kế toán

2.1. Làm đầu mối lập kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Thông báo công khai dự toán NSNN đã được phê duyệt, triển khai, theo dõi thực hiện dự toán đã được phân bổ;

2.2. Tổ chức hạch toán và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Viện theo đúng nguyên tắc, chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước;

2.3. Tổ chức thực hiện việc đăng ký biên chế và quỹ lương với cơ quan tài chính cấp trên và kho bạc nhà nước. Hàng tháng tính tiền lương cho toàn thể công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Viện. Thực hiện thanh toán và quyết toán các khoản theo Quy chế Chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước;

2.4. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, thanh toán công nợ, các khoản phải thu, phải nộp cấp trên và ngân sách nhà nước. Kiểm tra, giám sát mua sắm, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, lập hồ sơ sổ sách quản lý tài sản, phối hợp với các Phòng, bộ phận trong Viện kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất;

2.5. Tư vấn các vấn đề tài chính cho Viện trưởng;

2.6. Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác tài chính, kế toán và tài sản của Viện. Xây dựng phương án chi trả lương, thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và hợp đồng;

2.7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo, thống kê đối với cơ quan tài chính cấp trên. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật;

2.8. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Viện theo dõi việc thực hiện các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm con người cho công chức, viên chức và người lao động của Viện.

3. Công tác hành chính - văn thư - quản trị

3.1. Xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí hành chính, quản trị theo phân cấp;

3.2. Quản lý, lưu trữ công văn đi, đến theo quy định hiện hành; kiểm tra thể thức, thủ tục các văn bản trình Lãnh đạo Viện trước khi ký và ban hành;

3.3. Quản lý văn phòng phẩm, chịu trách nhiệm in, phát hành các văn bản, tài liệu theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện;

3.4. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản của Viện theo quy định;

3.5. Quản lý và thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa và bảo trì, thanh lý tài sản;

3.6. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng xăng, xe ô tô của Viện theo quy định;

3.7. Theo dõi, quản lý trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Viện;

3.8.  Đảm bảo và tổ chức sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, vật tư, thiết bị làm việc, các điều kiện cần thiết tại các đơn vị trực thuộc và phục vụ các nhiệm vụ của Viện theo quy định;

3.9. Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ trật tự, an toàn, vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc của Viện.

 

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện đề xuất cơ chế, xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý, tổ chức thực hiện và phát triển các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của Viện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

2. Giúp lãnh đạo Viện quản lý, tổ chức theo dõi, lưu trữ và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, hợp tác quốc tế và đối ngoại của Viện theo quy định pháp luật hiện hành;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Phòng Thông tin - Thư viện có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Kiện toàn, bổ sung và phát triển nguồn dữ liệu thông tin – tư liệu - thư viện đáp ứng nhu cầu nâng cao và mở rộng kiến thức, nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Viện; tiếp nhận các tài liệu do Viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, các ấn phẩm được biếu, tặng,...;

2. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện; quản lý, bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử có nhiệm vụ, quyền hạn:

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử là cơ quan ngôn luận của Viện Sử học, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có Phó Tổng biên tập.

Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự.

Phòng Biên tập - Trị sự có nhiệm vụ, quyền hạn:

  1. Tổ chức thực hiện biên tập theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;

2. Thực hiện các công tác trị sự, phát hành tạp chí và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tạp chí theo yêu cầu của Lãnh đạo Tạp chí.

 

3. Hội đồng khoa học

Viện Sử học có Hội đồng khoa học làm chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện Sử học do Viện trưởng quyết định, sau khi có sự thỏa thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Hội đồng khoa học của Viện Sử học hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành.

Hội đồng khoa học Viện Sử học có nhiệm vụ xem xét, đánh giá các sản phẩm khoa học, các kế hoạch hoạt động chuyên môn, các đề tài và dự án khoa học và các vấn đề khoa học khác theo yêu cầu của Viện trưởng; kiến nghị với Viện trưởng phương án giải quyết các nhiệm vụ khoa học liên quan đến hoạt động chuyên môn của Viện.

 

4. Lãnh đạo Viện Sử học

Viện Sử học có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng, các Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm.

 

Viện Sử học

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.