Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên

23/04/2013
Bộ sách gồm 10 tập, Viện Sử học dịch, Nxb KHXH xuất bản.
Năm xuất bản: 2000

 

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là bộ sách mang tính chất hội yếu, ghi chép các điển chương chế độ, điển pháp, quy chuẩn của nhà Nguyễn do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong thời gian từ năm Thiệu Trị 3 (1843) đến năm Tự Đức 4 (1851).

Bộ sách gồm 262 quyển với hơn 8 nghìn trang bản thảo được mô phỏng theo thể thức của của bộ “Đại Thanh hội điển sự lệ” của Trung Quốc. Sách chia ra từng môn loại theo chức năng của các cơ quan như Tôn nhân phủ, Cơ mật viện, Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Lễ, Bộ Binh, Bộ Công, Bộ Hình… Đây là nguồn tư liệu ghi chép tương đối đầy đủ, tường tận các chiếu chỉ, tấu sớ của triều đình Nguyễn từ năm Gia Long thứ nhất (1802) đến năm Tự Đức 4 (1851) và việc thi hành các chỉ dụ đó cùng một số điển lệ sửa đổi.            

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên là bộ sách được tiếp nối sau Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ chính biên. Sách bắt đầu được biên soạn năm Thành Thái thứ nhất (1889) đến năm Thành Thái 7 (1895) thì hoàn thành nhưng đến năm Khải Định 2 (1917) sách mới được đem khắc in. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên gồm 61 quyển (kể cả quyển Mục lục) với hơn 6 nghìn trang chữ Hán, ghi chép các sắc dụ, chiếu chỉ từ năm Tự Đức 5 (1852) đến năm Thành Thái 1 (1889). Phần từ năm Thành Thái 2 (1890) đến năm Duy Tân 8 (1914) bản thảo đã làm xong nhưng chưa duyệt in, được lưu trữ tại Sử quán triều Nguyễn.

 

 

Quốc sử quán triều Nguyễn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.