Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

19/09/2012
Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là một bộ sách được biên soạn dưới triều Nguyễn theo thể loại Hội điển. Thể loại này được đặt ra nhằm ghi chép lại các điển pháp, quy chuẩn và các dữ kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của một triều đại, một Nhà nước.
Năm xuất bản: 0

 

Bộ Hội điển này làm theo chỉ dụ của nhà vua các năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), Thiệu Trị thứ 6 (1846), Tự Đức thứ 3 (1850) và đến năm Tự Đức thứ 4 (1851) làm xong. Sách biên chép tất cả các dụ chỉ, sắc lệnh, chiếu chỉ, v.v... đã đem thi hành, kể từ năm Gia Long thứ nhất (1802) đến năm Tự Đức thứ 4 (1851). Người tham gia việc toản tu sách này, ngoài các tổng lý giám tu như Miên Định, Miên Nghi, Vũ Xuân Cẩn, Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản v.v... có các quan lại cả sáu Bộ và các Nha, mỗi Bộ khoảng 15 người. Thể thức làm sách chia theo từng môn loại: "Đại Nam hội điển sự lệ, một bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ các chiếu chỉ, tấu sớ, phiếu dụ của triều đình nhà Nguyễn về các việc đem thi hành, nhiều khi sửa đổi các lệ cũ, thuộc cả sáu Bộ và các Ty. Sách chia riêng từng công việc thuộc từng Bộ, từng Ty. Sách Hội điển chứa đựng nhiều tài liệu về sử cận đại rất tinh tường, chính xác, mặc dầu có nhiều sai lầm về các chữ in... "  

Quốc sử quán triều Nguyễn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.