Khâm định tiễu bình lưỡng kì nghịch phỉ phương lược chính biên

21/09/2012
Quốc sử quán triều Nguyễn
Năm xuất bản: 0

 

        Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán do Cơ mật viện - Nội các triều Nguyễn biên soạn. Viện Sử học tổ chức phiên dịch ra chữ quốc ngữ. Nội dung bộ sách tập hợp toàn bộ công văn, chỉ dụ của nhà vua, các bản tấu, biểu của các viên đại thần, tướng lĩnh cầm quân đi dánh dẹp các cuộc nổi dậy và xâm lược trên cả miền Bắc, miền Nam trong thời gian 3 năm, từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) đến năm Minh Mệnh thứ 16 (1835).

 

        Bộ sách được biên soạn theo phương pháp thực lục, tức là các sự kiện được chép liên quan theo thứ tự ngày, tháng, năm.

 

        Đây là bộ sách được biên soạn trên quan điểm của triều đình phong kiến đương thời. Tuy nhiên, đối với chúng ta ngày nay, đây vẫn là bộ sách quý, có giá trị tham khảo nhiều mặt về triều Nguyễn và chế độ, xã hội phong kiến Việt Nam nói chung.

 

Cơ mật viện-Nội các triều Nguyễn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.