Việt Nam những sự kiện lịch sử (Từ khởi thủy đến 1858)

27/09/2012
"Việt Nam những sự kiện lịch sử (Từ khởi thủy đến 1858)" là cuốn sách ghi lại các sự kiện lịch sử nước nhà từ khởi thủy đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào giữa thế kỷ XIX.
Năm xuất bản: 0

 

Trong lần xuất bản này, với tên gọi mới là "Việt Nam những sự kiện lịch sử (Từ khởi thủy đến 1858)" để phù hợp với tên của toàn bộ bộ sách, các tác giả Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến đã dựa vào các nguồn sử liệu chủ yếu như "Đại Việt sử ký toàn thư", "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" v.v... đồng thời kế thừa những ưu điểm của cuốn "Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam", có sửa chữa những thiếu sót đã được bạn đọc góp ý kiến, bổ sung nhiều sự kiện là kết quả nghiên cứu của giới sử học nước nhà trong 20 năm qua nhằm bảo đảm sự đầy đủ và chính xác của các sự kiện lịch sử Việt Nam trọng giai đoạn này.

 

 

 

Viện Sử học

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.