Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945 - 1975)

27/09/2012
Trong tập sách này, các tác giả không chỉ trình bày các sự kiện về quân sự, chính trị mà còn nêu lên nhiều sự kiện khác thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại....
Năm xuất bản: 0

 

Trên cơ sở các tập biên niên về thời kỳ 1945 - 1975 của Viện Sử học (đã xuất bản trong các năm 1975, 1976, 1990), trong tập biên niên này, các tác giả Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang, Nguyễn Tố Uyên, Lưu Thị Tuyết Vân đã cố gắng bổ sung thêm nhiều sự kiện còn thiếu, đổi mới cách yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc gần xa muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

 

 

Viện Sử học

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.