Từ năm 2005 đến năm 2014

11/11/2012

 

 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

 

 

Năm 2005 - 2008

 

1. Lịch sử Việt Nam thế kỷ X - XIV

Chủ nhiệm: PGS. TS Trần Thị Vinh

 

2. Lịch sử Việt Nam 1802 - 1858

Chủ nhiệm: PGS.TS Trương Thị Yến

 

3. Lịch sử Việt Nam 1930 - 1945

Chủ nhiệm: PGS.TS Tạ Thị Thuý

 

4. Lịch sử Việt Nam 1951 - 1954

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

5. Lịch sử Việt Nam 1976 - 1986

Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Đức Cường

 

 

Năm 2008 - 2010

 

1. Lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến thế kỷ X

Chủ nhiệm: PGS.TS Vũ Duy Mền

 

2. Lịch sử Việt Nam 1896 - 1919

Chủ nhiệm: PGS.TS Tạ Thị Thuý

 

3. Lịch sử Việt Nam 1858 - 1896

Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Kim Cương

 

4. Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965

Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Đức Cường

 

5. Lịch sử Việt Nam 1965 - 1975

 Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

6. Lịch sử Việt Nam 1986 - 2000

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Ngọc Mão

 

7. Sữa chữa chỉnh lý 15 tập LSVN

 Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Đức Cường

 

8. Lịch sử Lào

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

 

Năm 2009 - 2010

 

1. Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập I (Từ khởi thủy đến thế kỷ X)

Chủ nhiệm: TS. Hà Mạnh Khoa

 

2. Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập II ( Từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX)

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Minh Tường

 

3. Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập III (từ năm 1958 đến 1945)

Chủ nhiệm: PGS. TS Tạ Thị Thúy

 

4. Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập IV (Từ 1945 đến 1975)

Chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Quang Hải

 

5. Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập V (Từ năm 1975 đến năm 2000)

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ

 

6. Lịch sử thế giới – những sự kiện. Tập I (Từ khởi thủy đến giữa thế kỷ XVII)

Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Trung Dũng

 

7. Lịch sử thế giới - những sự kiện. Tập II (Từ giữa thế kỷ XVII đến hết thế kỷ XIX)

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Ngọc Mão

 

 

Năm 2011 - 2012

 

1. Giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858

 Chủ nhiệm: PGS.TS Vũ Duy Mền

 

2. Giáo dục Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945

 Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Đức Cường

 

3. Giáo dục Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

 Chủ nhiệm: PGS.TS  Đinh Quang Hải

 

4. Giáo dục miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 Chủ nhiệmPGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

5. Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

 Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi

 

6.  Đại cương Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 1991

Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Trung Dũng

 

 

Năm 2013 - 2014

 

1. Hoạt đông khoa học chung

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

2. Nông thôn đồng bằng Bắc bộ từ thế kỷ X đến năm 1858

 Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ

 

3. Nông thôn đồng bằng Bắc bộ từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Ngọc Mão

 

4. Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1954 - 1965)

 Chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Quang Hải

 

5. Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1945 - 1954)

 Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

6. Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX (938 - 1884)

 Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Minh Tường

 

7. Lịch sử Thế giới đại cương (1917 - 1945)

 Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

 Đang cập nhập dữ liệu

 

 

Admin

Tài liệu đính kèm


Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.