Đề tài cấp bộ giai đoạn (1986-1990)

11/05/2013
03 công trình đề tài cấp Bộ

1. Lịch sử Việt Nam thế kỷ X-XIV

Chủ nhiệm: GS. Nguyễn Hồng Phong

 

2. Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918

Thực hiện: Ban Lịch sử Việt Nam Cận đại

 

3. Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965

Thực hiện: Ban Lịch sử Việt Nam Hiện đại

Viện sử học

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.