Đề tài cấp Bộ giai đoạn (1991-1998)

11/05/2013
06 đề tài cấp Bộ

1. Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965

Chủ nhiệm: GS. Cao Văn Lượng

 

2. Lịch sử Việt Nam trước thế kỷ X

Chủ nhiệm: GS. Đỗ Văn Ninh

 

3. Lịch sử Việt Nam 1897 - 1918

Chủ nhiệm: Chương Thâu

 

4. Tài liệu tham khảo lịch sử Việt Nam

Chủ nhiệm: Dương Trung Quốc

 

5. Lịch sử cách mạng Tháng Tám

Chủ nhiệm: GS. Văn Tạo

 

6. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia- 40 năm xây dựng và trưởng thành (1953-1993)

Chủ nhiệm: GS. Văn Tạo

Viện Sử học

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.