Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ giai đoạn 2015-2016 của Viện Sử học

21/07/2014

Giai đoạn 2013 - 2014, Viện Sử học đã và đang triển khai chương trình khoa học cấp Bộ, bao gồm 6 đề tài:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 938 đến năm 1884)

PGS.TS. Nguyễn Minh Tường

2013-2014

2

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (từ thế kỷ X đến năm 1884)

PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ

2013-2014

3

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (từ năm 1884 đến năm 1945)

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão

2013-2014

4

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (từ năm 1945 đến năm 1954)

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật

2013-2014

5

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (từ năm 1954 đến năm 1965)

PGS.TS. Đinh Quang Hải

2013-2014

6

Đại cương Lịch sử thế giới Hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

2013-2014

 

         Nhằm tiếp tục hướng nghiên cứu chuyên sâu về nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, Viện Sử học đã đề xuất triển khai thực hiện 6 đề tài cấp Bộ trong giai đoạn 2015 – 2016 và đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đồng ý thông qua Thuyết minh đề tài ngày 25/6/2014. Cụ thể là:

           

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (1954-1975)

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

2015-2016

2

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1965-1975)

PGS. TS. Đinh Quang Hải

2015-2016

3

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1975-1996)

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mão

2015-2016

4

Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (1975-1996)

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ

2015-2016

5

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1996-2006)

PGS. TS. Hà Mạnh Khoa

2015-2016

6

Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2006: Những sự kiện lịch sử

TS. Vũ Thị Thu Giang

2015-2016

                                                                                                         Q.C

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.