Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ từ năm 1986 đến năm 2022

10/08/2022
Từ năm 1986 đến năm 2022, Viện Sử học đã và đang triển khai chương trình khoa học cấp Bộ sau:

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 

Giai đoạn 1986-1990

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Lịch sử Việt Nam thế kỷ X-XIV

GS. Nguyễn Hồng Phong

Đã xuất bản thàn sách

2

Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918

Ban Lịch sử Việt Nam Cận đại

Đã xuất bản thàn sách

3

Lịch sử Việt Nam 1945 - 1954

Ban Lịch sử Việt Nam Hiện đại

Đã xuất bản thàn sách

 

Giai đoạn 1991-1998

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965

PGS. Cao Văn Lượng

 

2

Lịch sử Việt Nam trước thế kỷ X

PGS.TS. Đỗ Văn Ninh

 

3

Lịch sử Việt Nam 1897 - 1918

PGS.TS. Chương Thâu

 

4

Tài liệu tham khảo lịch sử Việt Nam

PGS. TS. Dương Trung Quốc

 

5

Lịch sử cách mạng Tháng Tám

GS. Văn Tạo

 

6

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia- 40 năm xây dựng và trưởng thành (1953-1993)

GS. Văn Tạo

 

 

Giai đoạn 2005-2007

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Lịch sử Việt Nam thế kỷ X - XIV

PGS. TS. Trần Thị Vinh

Đã xuất bản thành sách

2

Lịch sử Việt Nam 1802-1858

TS. Trương Thị Yến

Đã xuất bản thành sách

3

Lịch sử Việt Nam 1930-1945

PGS. TS. Tạ Thị Thuý

Đã xuất bản thành sách

4

Lịch sử Việt Nam 1951-1954

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

Đã xuất bản thành sách

5

Lịch sử Việt Nam 1976-1986

PGS. TS. Trần Đức Cường

Đã xuất bản thành sách

6

Lịch sử Việt Nam thế kỷ XV-XVI

PGS. TS. Tạ Ngọc Liễn

Đã xuất bản thành sách

7

Lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII

PGS. TS. Trần Thị Vinh

Đã xuất bản thành sách

8

Lịch sử Việt Nam thế kỷ 1919-1930

PGS. TS. Tạ Thị Thúy

Đã xuất bản thành sách

 

Giai đoạn 2008-2010

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến thế kỷ X

PGS. TS Vũ Duy Mền

Đã xuất bản thành sách

2

Lịch sử Việt Nam 1896 - 1919

PGS. TS Tạ Thị Thuý

Đã xuất bản thành sách

3

Lịch sử Việt Nam 1858 - 1896

PGS. TS Võ Kim Cương

Đã xuất bản thành sách

4

Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965

PGS. TS Trần Đức Cường

Đã xuất bản thành sách

5

Lịch sử Việt Nam 1965 - 1975

PGS. TS Nguyễn Văn Nhật

Đã xuất bản thành sách

6

Lịch sử Việt Nam 1986 - 2000

PGS. TS Nguyễn Ngọc Mão

Đã xuất bản thành sách

7

Sửa chữa chỉnh lý 15 tập LSVN

 

PGS. TS Trần Đức Cường

 

8

Lịch sử Lào

PGS.TS Nguyễn Văn Nhật

 

 

 

Giai đoạn 2009-2010

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập I (Từ khởi thủy đến thế kỷ X)

PGS. TS. Hà Mạnh Khoa

Đã xuất bản thành sách

2

Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập II (Từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX)

PGS. TS Nguyễn Minh Tường

Đã xuất bản thành sách

3

Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập III (Từ năm 1958 đến 1945)

PGS. TS Tạ Thị Thúy

Đã xuất bản thành sách

4

Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập IV (Từ năm 1945 đến năm 1975)

PGS. TS. Đinh Quang Hải

Đã xuất bản thành sách

5

Lịch sử Việt Nam thường thức. Tập V (Từ năm 1975 đến năm 2000)

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ

Đã xuất bản thành sách

6

Lịch sử thế giới - những sự kiện Tập I (Từ khởi thủy đến giữa thế kỷ XVII)

PGS. TS. Lê Trung Dũng

Đã xuất bản thành sách

7

Lịch sử thế giới - những sự kiện Tập II (Từ giữa thế kỷ XVII đến hết thế kỷ XIX)

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mão

 

Đã xuất bản thành sách

 

 

Giai đoạn 2011-2012

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858

PGS. TS. Vũ Duy Mền

Đã xuất bản thành sách

2

Giáo dục Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945

PGS. TS. Trần Đức Cường

Đã xuất bản thành sách

3

Giáo dục Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

PGS. TS.  Đinh Quang Hải

Đã xuất bản thành sách

4

Giáo dục miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

Đã xuất bản thành sách

5

Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Chi

Đã xuất bản thành sách

6

Đại cương Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 1991

PGS. TS. Lê Trung Dũng

 

 

 

Giai đoạn 2013-2014

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ

 

2

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1884-1945)

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mão

 

3

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1945- 1954)

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

 

4

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1954- 1965)

PGS. TS. Đinh Quang Hải

 

5

Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX (938-1884)

 

PGS. TS. Nguyễn Minh Tường

 

Đã xuất bản thành sách

6

Lịch sử Thế giới đại cương (1917 - 1945)

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

 

 

 

 

Giai đoạn 2015-2016

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (1954-1975)

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

 

2

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1965-1975)

PGS. TS. Đinh Quang Hải

Đã xuất bản thành sách

3

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1975-1996)

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mão

 

4

Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (1975-1996)

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ

 

5

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1996-2006)

PGS. TS. Hà Mạnh Khoa

 

6

Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2006: Những sự kiện lịch sử

TS. Vũ Thị Thu Giang

 

 

Giai đoạn 2017-2018

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ

Đã xuất bản thành sách

2

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1884 đến năm 1945

TS. Nguyễn Lan Dung

 

3

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

TS. Lương Thị Hồng

 

4

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

Đã xuất bản thành sách

5

Lịch sử quan hệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ năm 1945 đến năm 1979

PGS. TS. Đinh Quang Hải

Đã xuất bản thành sách

6

Vấn đề biển Đông trong quan hệ Mỹ - Trung - Xô (Nga) từ những năm 70 của thế kỷ XX đến năm 2015

TS. Vũ Thị Thu Giang

 

 

Giai đoạn 2019-2020

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1996 đến năm 2006

PGS. TS. Đinh Quang Hải

 

2

Nông thôn Trung Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945

TS. Trần Thị Phương Hoa

Đã chuyển bản thảo cho Nxb

3

Nông thôn đồng bằng duyên hải miền Trung từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ

 

4

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2006

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

 

5

Làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng

TS. Ngô Vũ Hải Hằng & TS. Lê Quang Chắn

Đã chuyển bản thảo cho Nxb

6

Những thay đổi của đường biên giới Việt - Lào trong thế kỷ XIX

TS. Vũ Thị Thu Giang

 

 

 

Giai đoạn 2021-2022

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2006 đến năm 2016

PGS. TS. Đinh Quang Hải

Đang thực hiện

2

Nông thôn Nam Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945

TS. Trần Thị Phương Hoa

Đang thực hiện

3

Thủy nông Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945

TS. Bùi Thị Hà

Đang thực hiện

4

Làng xã Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ đất nước từ thế kỷ X đến thế kỷ XV

TS. Lê Thùy Linh

Đang thực hiện

5

Thuỷ lợi miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

TS. Phạm Thị Hồng Hà

Đang thực hiện

 

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.