0x80070002 Viện Sử học

Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

12/09/2012

 

 

Cấp quản lý: Nhà nước

Mã số đề tài: KX.06

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hồng Phong; 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; 

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; 

Thời gian thực hiện: 1991-1997

Lĩnh vực khoa học đề cập: Văn hoá;  Phát triển xã hội;  Đề cương văn hoá Việt Nam;  Văn hoá học; 

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số  KX.06, chủ nhiệm Chương trình GS. Nguyễn Hồng Phong. Chương trình nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những giá trị lớn của văn hoá Việt Nam có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa hiện đại đối với tương lai phát triển của đất nước; Xây dựng hệ quan điểm phát triển thống nhất kinh tế - xã hội – văn hoá, trong đó khẳng định văn hoá sẽ đóng vai trò điều tiết sự phát triển ngoài vai trò động lực và là mục tiêu của sự phát triển; Khởi thảo một văn hoá học Việt Nam; Phổ cập các thành tựu nghiên cứu trong các công trình xuất bản nhằm cổ vũ ý thức quốc gia trong giai đoạn mới, phát động phong trào phục hưng văn hoá dân tộc phục vụ cho công cuộc hiện đại hoá đất nước và tiến bộ xã hội, hoà nhập vào thời đại; Kiến nghị một đề án về Chiến lược phát triển tiềm lực văn hoá nhằm phát huy cao nhất năng lực con người Việt Nam vì sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mr: Nam st

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật