0x80070002 Viện Sử học

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất và dịch vụ trong thời gian 5 năm gần đây

12/09/2012

 

 

A.   Đề tài cấp Nhà nước

1. Lịch sử vùng đất Tây Nam bộ. Thời gian thực hiện. 2005-2007. Đã nghiệm thu

 

2. Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ 1945 đến nay. Thời gian thực hiện 2007-2009. Đã nghiệm thu

 

3. Xây dựng và phát triển văn hóa, công nhân Việt Nam trong quá trình CNH - HĐH đất nước và Hội nhập quốc tế. Thời gian thực hiện 2008 -2010. Đã nghiệm thu

 

B.   Nhiệm vụ đột xuất Đảng và Nhà nước giao

1. Lịch sử “Nhà nước Đề Ga” Tây Nguyên. Thời gian thực hiện 2004. Đã nghiệm thu

 

2. Vấn đề người Khơme Crôm ở Nam Bộ. Thời gian thực hiện 2005. Đã nghiệm thu

 

C. Đề tài cấp Bộ (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam)

* Đề tài đã nghiệm thu và xuất bản

 

1. Lịch sử Việt Nam thế kỷ XV – XVI. Thời gian thực hiện 2004-2006. Xuất bản 2007

 

2. Lịch sử Việt Nam XVII-XVIII. Thời gian thực hiện 2004-2006. Xuất bản 2007

 

3. Lịch sử Việt Nam 1919-1930. Thời gian thực hiện 2004-2006. Xuất bản 2007

 

4. Lịch sử Việt Nam 1945-1950. Thời gian thực hiện 2004-2006. Xuất bản 2007

 

* Đề tài đã thực hiện

1. Lịch sử Việt Nam thế kỷ X – XIV. Thời gian thực hiện 2005-2008. Đã thực hiện

 

2. Lịch sử Việt Nam 1802-1858. Thời gian thực hiện 2005-2008. Đã thực hiện

 

3. Lịch sử Việt Nam 1930-1945. Thời gian thực hiện 2005-2008. Đã thực hiện

 

4. Lịch sử Việt Nam 1951-1954. Thời gian thực hiện 2005-2008. Đã thực hiện

 

5. Lịch sử Việt Nam 1976-1986. Thời gian thực hiện 2005-2008. Đã thực hiện

 

6. Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến thế kỷ X. Thời gian thực hiện 2008-2010. Đã thực hiện

 

7. Lịch sử Việt Nam 1896-1919. Thời gian thực hiện 2008-2010. Đã thực hiện

 

8. Lịch sử Việt Nam 1858-1896. Thời gian thực hiện 2008-2010. Đã thực hiện

 

9. Lịch sử Việt Nam 1954-1965. Thời gian thực hiện 2008-2010. Đã thực hiện

 

10. Lịch sử Việt Nam 1965-1975. Thời gian thực hiện 2008-2010. Đã thực hiện

 

11. Lịch sử Việt Nam 1986-2000. Thời gian thực hiện 2008-2010. Đã thực hiện

 

12. Lịch sử Lào. Thời gian thực hiện 2008-2010. Đã thực hiện

... (Còn nữa)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật