0x80070002 Viện Sử học

Quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – Lý luận, chính sách, giải pháp

12/09/2012

 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.03.06, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Phạm Xuân Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.03. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Các khái niệm và quan điểm lý luận về phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ, công bằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Đánh giá thực trạng quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam, góp phần tổng kết thực tiễn, kiến nghị hệ quan điểm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định những chính sách và giải pháp quản lý một số vấn đề xã hội cơ bản (như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, hoà nhập xã hội đối với phụ nữ và các dân tộc thiểu số) nhằm thực hiện sự phát triển của Việt Nam theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật