0x80070002 Viện Sử học

Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

08/10/2012
   

 

Để góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai cấp công nhân trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, nhóm tác gải do PGS.TS Nguyễn Văn Nhật làm chủ biên đã biên soạn công trình "Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai cấp công nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn". Đây là một phần của đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình KX.03/06-10 "Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới hội nhập quốc tế".

 

Công trình đã được in thành sách, gồm có 5 chương:

 

Chương I: Cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu về văn hóa và đời sống văn hóa của giai cấp công nhân.

 

Chương II: Một số nhân tố cơ bản tác động đến đời sống văn hóa của giai cấp công nhân trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

Chương III: Thực trạng đời sống văn hóa của giai cấp cống nhân Việt Nam hiện nay.

 

Chương IV: Về đời sống văn hóa công nhân tại một số nước trên thế giới.

 

Chương V: Triển vọng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và một số yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao đời sống văn hóa của giai cấp công nhân trong thập niên 2011-2020.

 

Chương VI: Quan điểm và các giải pháp xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật