0x80070002 Viện Sử học

Đề tài cấp Nhà nước giai đoạn (1986-1990)

11/05/2013

 

1. Đề tài A2 (Một trong 8 đề tài của chương trình A - Những vấn đề lý luận và thực tiễn của thời kỳ quá độ ở Việt Nam): "  Di sản lịch sử và xuất phát điểm lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" do GS Văn Tạo phụ trách.

 

2. Đề tài 1 (Một trong 14 đề tài của Chương trình B - Cách mạng tư tưởng và văn hóa trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam):  "  Những vấn đề lý luận và phương pháp luận của cách mạng tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam"   do GS. Nguyễn Hồng Phong phụ trách.

 

Viện Sử học

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật