Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ giai đoạn 2015-2016 của Viện Sử học (21/07/2014)

Giai đoạn 2013 - 2014, Viện Sử học đã và đang triển khai chương trình khoa học cấp Bộ, bao gồm 6 đề tài:

Đề tài cấp Bộ giai đoạn (1991-1998) (11/05/2013)

06 đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp bộ giai đoạn (1986-1990) (11/05/2013)

03 công trình đề tài cấp Bộ

Từ năm 2005 đến năm 2014 (11/11/2012)

Từ năm 2005 đến năm 2014

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.