0x80070002 Viện Sử học

Đề tài cấp Nhà nước giai đoạn (1986-1990) (11/05/2013)

02 đề tài trong chương trình cấp Nhà nước do Ủy ban khoa học xã hội quản lý

Đề tài cấp nhà nước giai đoạn (1991-1998) (11/05/2013)

Chương trình cấp Nhà nước KX 06 về "Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội"

Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam (08/10/2012)

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội Năm xuất bản: 2010 Kích thước: 14,5 x 20,5 cm Số trang: 490

Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (08/10/2012)

Trên cơ sở lý luận về văn hóa và đời sống văn hóa, từ thực tế khảo sát và đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của giai cấp Việt Nam, căn cứ vào yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, công trình đã đề xuất hệ quan điểm và các giai pháp nhằm xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai cấp cống nhân trong những thập niên tiếp theo.

Quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – Lý luận, chính sách, giải pháp (12/09/2012)

Cấp quản lý: Nhà nước Mã số đề tài: KHXH.03.06 Chủ nhiệm đề tài: Phạm Xuân Nam; Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Cơ quan thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Thời gian thực hiện: 1997-2000 Lĩnh vực khoa học đề cập: Xã hội; Phát triển xã hội; Quản lý phát triển xã hội;

Văn hoá quản lý truyền thống và hiện đại (12/09/2012)

Cấp quản lý: Nhà nước Mã số đề tài: KX.06.12 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hồng Phong; Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Cơ quan thực hiện: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Thời gian thực hiện: 1991-1995

Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội (12/09/2012)

Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội (12/09/2012)

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội

Lý luận, phương pháp luận về chính sách xã hội: Đề tài KX.04.01 (10/09/2012)

Lý luận, phương pháp luận về chính sách xã hội: Đề tài KX.04.01

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật