Di dân của các dân tộc thiểu số những vấn đề đặt ra và giải pháp

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 21
Số trang: 466

        Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, di dân là hiện tượng tất yếu trong quá trình phát triển đó. Di dân nói chung và di dân của các dân tộc thiểu số nói riêng ở Việt Nam được coi là vấn đề phức tạp, đa chiều cạnh với nhiều luồng di dân khác nhau và có thể để lại hậu quả khó lường. Để có thể nhận diện và đánh giá đầy đủ các mặt tích cực và tiêu cực của di dân các dân tộc thiểu số, cần phải có những khảo sát, nghiên cứu xã hội học nhằm xác định nguyên nhân, động cơ và hệ quả của di dân. Từ thực tiễn nêu trên, để có thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu, nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản ấn phẩm “Di dân của các dân tộc thiểu số những vấn đề đặt ra và giải pháp” do GS.TS Nguyễn Đình Tấn chủ biên. Ngoài phần Lời nói đầu, cuốn sách được kết cấu thành 3 phần như sau:

  • Chương 1 : Di dân của các dân tộc thiểu số
  • Chương 2: Các yếu tố tác động đến di dân của các dân tộc thiểu số từ năm 1986 đến nay
  • Chương 3: Dự báo xu hướng di dân và kiến nghị chính sách, giải pháp đối với các dân tộc thiểu số trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.