Quan hệ biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng (16/05/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội; MaiHaBooks
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 366

Đường sắt Pháp ở Đông Dương và Vân Nam (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội và MaiHaBooks
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 367

Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 827

Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 277

Nghiên cứu từ điển và bách khoa thư (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 507

Trường Chinh một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 948

Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh hành trình cứu nước (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 252

200 năm quan hệ Việt – Mỹ 1820 – 2020 (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Hồng Đức, Tạp chí Xưa và Nay
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 248

Văn chương khoa cử triều Nguyễn (thi Hội, thi Đình) (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 672

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 667

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.