Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia (06/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 718

Tổng tập công thần triều Nguyễn qua tài liệu mộc bản - di sản tư liệu thế giới : Tập 2 (06/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 797

Toàn quốc kháng chiến - ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19.12.1946 - 19.12.2016) (06/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 832

Hệ thống Cảng thị trên sông Đàng Ngoài : lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII (06/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 482

Nhà Mạc và thời đại nhà Mạc hơn hai mươi năm nghiên cứu và nhận thức (04/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 302
Trong công trình này, tác giả một mặt điểm lại quá trình nhận thức về nhà Mạc từ quan điểm chính thống của chế độ quân chủ cho đến những thay đổi về quan điểm và nhận thức trong hơn phần tư thế kỷ vừa qua, và quan trọng hơn là đưa ra những kết quả nghiên cứu về nhà Mạc trong thời gian tồn tại ở Thăng Long như một vương triều tiêu biểu cho chủ quyền quốc gia Đại Việt từ năm 1527 đến năm 1592. Tác giả đưa ra nhận thức mới về nhà Mạc, vừa phản ánh những kết quả nghiên cứu chung vừa trình bày những ý kiến riêng của mình.

Xã hội Việt Nam từ sơ sử đến cận đại - khảo luận (04/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 336
Xã hội Việt Nam từ sơ sử đến cận đại của Lương Đức Thiệp đã bao quát toàn bộ các lĩnh vực : Văn hóa - Xã hội - Lịch sử - Tôn giáo - Kinh tế - Chính trị từ sơ sử đến cận đại, có thể nói đây là một tác phẩm hay về khảo cứu xã hội Việt Nam theo lối xã hội học. Tường minh và chi tiết, chặt chẽ và trung thực với cái nhìn tổng quát cả cuộc tiến hóa của dân tộc.

Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916 : 100 năm nhìn lại (04/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 276
Cuốn sách tập trung làm rõ các nội dung : Bối cảnh lịch sử của phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX dưới góc nhìn so sánh với phong trào dân tộc dân chủ ở Châu Á và trên thế giới; Những thành tố cơ bản của cuộc vận động khởi nghĩa : thời cơ và mục tiêu khởi nghĩa, thành phần lãnh đạo và lực lượng tham gia, tính chất và kết cuộc khởi nghĩa; Giá trị, ý nghĩa và dấu ấn của cuộc vận động khởi nghĩa trên miền đất Trung Kỳ sau 100 năm; Tiếp nối truyền thống hào hùng trên quê hương khởi nghĩa.

Chính sách văn hóa triều Nguyễn (1802 - 1884) (04/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 256
Cuốn sách trình bày rõ chính sách văn hóa của các đời vua đầu triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường hệ tư tưởng Nho giáo, mở mang khoa cử Nho học, thể chế hóa một số lĩnh vực văn hóa như : cung đình hóa, quan phương hóa văn chương, nghệ thuật; thể chế hóa các hoạt động tâm linh, thống nhất phong tục....; về tiếp xúc văn hóa, văn minh trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra những kinh nghiệm lịch sử và ý nghĩa thực tiễn đối với việc xây dựng chính sách văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ (04/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 225
Đây là cuốn khảo cứu lịch sử - xã hội của tác giả Đào Trinh Nhất. Nó bàn đến hai vấn đề quan trọng của xã hội Việt Nam cận đại : mối quan hệ Việt - Hoa và vấn đề di dân. "Khách trú" chính là để chỉ những người Hoa sống ở Việt Nam. Sách đã nêu nổi bật hai vấn đề lớn đấy chính là bàn về thế lực của khách trú ở Nam Kỳ và việc di dân của khách trú vào Nam Kỳ.

Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại (28/02/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 240
Trên cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quan hệ quốc tế nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng, cuốn sách đi sâu phân tích diễn biến thực tế của kênh ngoại giao này trên thế giới và Việt Nam, từ đó tác giả nêu hướng phát triển của ngoại giao đa phương Việt Nam trong thập niên tiếp theo, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho công tác ngoại giao nước nhà.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.