Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam

14/06/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16*24 cm
Số trang: 533

Cuốn "Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam" tập trung nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu sau : Thứ nhất, làm rõ các vấn đề lý thuyết, lý luận về tiếp biến và hội nhập văn hóa; Thứ hai, phần tích các bước chuyển lịch sử, cơ sở, cách thức ứng đối và quá trình tiếp biến, hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam; Thứ ba, đánh giá thực trạng tiếp biến và hội nhập văn hóa và tác động của nó đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay; Thứ tư, đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy tính tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình tiếp biến và hội nhập văn hóa đến sự phát triển bền vững của đất nước ta.

 

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương cơ bản :

Chương 1 : Văn hóa và tiếp biến văn hóa trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay - những vấn đề lý luận

Chương 2 : Tiếp biến và hội nhập văn hóa trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Chương 3 : Tiếp biến và hội nhập văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Chương 4 : Tiếp biến và hội nhập văn hóa trong phát triển và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa

Chương 5 : Tiếp biến và hội nhập văn hóa trong hoạch định chiến lược phát triển.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.