Lịch sử giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

24/09/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 354

 

Kế thừa truyền thống hiếu học của ông cha, với định hướng phát triển mà Đảng đã vạch ra, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước từ sau năm 1975 đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đáng ghi nhận. Tuy vậy, khi đất nước bước sang chặng đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, thì thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Vì vậy, việc nghiên cứu sâu về những chặng đường phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ trước đến nay, nhất là sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn mang ý nghĩa to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn.

        

Cuốn sách Lịch sử giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000, do PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi (chủ biên), sách dày 354 trang, khổ 16x24cm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020, là kết quả của chương trình nghiên cứu về lịch sử giáo dục những năm qua của Viện Sử học, nhằm hướng tới mục đích và ý nghĩa như đã nêu.    

              

Lâu nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu ở cả trong nước và ngoài nước đề cập đến lịch sử giáo dục Việt Nam, trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, việc đi sâu nghiên cứu lịch sử giáo dục của đất nước theo một hệ thống gồm nhiều tập với các giai đoạn cụ thể như chương trình nghiên cứu của Viện Sử học, để có cái nhìn xuyên suốt, tổng thể và khách quan, thì còn chưa được quan tâm đúng mức.                

 

Cuốn sách Lịch sử giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000, gồm 4 chương: Chương I: Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986; Chương II: Giáo dục Việt Nam những năm đầu đổi mới (1986-1996); Chương III: Giáo dục Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2000); Chương IV: Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 - Thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm lịch sử.  

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.