Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)

24/09/2020
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 599

 

Cuốn sách “Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)” của GS.TS Trần Thị Vinh, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2019, với độ dài 600 trang, đã góp phần bổ sung vào khoảng trống này. Nội dung sách tập trung vào hai vấn đề chính, tương ứng với hai phần: Phần thứ nhất, đề cập đến một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa tư bản; Phần thứ hai, phân tích sự phát triển thăng trầm của chủ nghĩa tư bản (1900-2020). Phần Phụ lục tổng kết những vấn đề cơ bản trong lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).        

 

Phần thứ nhất (gồm chương I và II), tác giả tập trung phân tích các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản theo tiến trình lịch sử, từ học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển cuối thế kỉ XVII đến học thuyết Mác-Lênin về chủ nghĩa tư bản, các lý thuyết kinh tế học tư sản hiện đại của J.M.Keynes, trường phái kinh tế Áo, chủ nghĩa tự do mới cũng như lý thuyết về các mô hình phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đặc biệt, toàn bộ chương II được dành cho việc phân tích những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa tư bản, trong đó tập trung vào những vấn đề cơ bản như về giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, lý thuyết về khủng hoảng trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, về đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc, về chủ nghĩa tư bản hiện đại...   

 

Phần thứ hai (gồm năm chương): Chương I đề cập đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong buổi bình minh của thế kỉ XX (1900-1918) với bước chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, tranh giành thuộc địa và hệ lụy của những biến cố này là cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên trong lịch sử nhân loại; Chương II và III tập trung vào sự phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và trong hai thập niên sau Chiến tranh thế giới thứ hai; Chương IV phân tích sự phát triển của chủ nghĩa từ giữa thập niên 1970, thời điểm đánh dấu bước ngoặt trong sự chuyển đổi của các nước tư bản sang nền kinh tế toàn cầu hóa; Chương V đề cập đến những vấn đề chính trong sự phát triển của các nước tư bản chủ yếu trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI, thời kỳ đầy biến động trong sự phát triển của thế giới nói chung và chủ nghĩa tư bản nói riêng...  

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.