Chính quyền nhà nước trong lịch sử Việt Nam từ năm 1527 đến năm 1802

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 21
Số trang: 615

Cuốn sách trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về chính quyền nhà nước. Giới thiệu tổ chức chính quyền nhà nước, chế độ khoa cử, bổ dụng quan lại vào làm việc trong chính quyền nhà nước, phương thức tuyển chọn quan lại qua các các triều đại: thời Lê Mạc (Bắc triều: 1527 - 1592, Nam triều: 1533 - 1592), thời Lê Trung hưng (1593 - 1787), thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777), thời Tây Sơn (1788 - 1802).

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.