Lịch sử tỉnh Hưng Yên

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 1

Bộ sách Lịch sử tỉnh Hưng Yên gồm hai tập

Tập 1 (từ khởi thủy đến năm 1945) gồm 10 chương, khái quát quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Hưng Yên từ buổi bình minh của lịch sử đến khi tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ phong kiến, ách áp bức, thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Nội dung tập 1 của bộ sách tập trung nghiên cứu Hưng Yên từ thời tiền sử - sơ sử và thời kỳ dựng nước; trong thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 905); trải qua các triều đại phong kiến độc lập từ thời Khúc, Dương, Ngô, Đinh, Tiền Lê (905 – 1009) đến thời Lý, Trần, Hồ (1009 – 1407); thời Lê sơ đến thời Nguyễn (đầu thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XIX) với dấu mốc quan trọng là năm 1831 tỉnh Hưng Yên chính thức ra đời và trở thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, trực thuộc chính quyền Trung ương, cho đến khi Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập ở Hưng Yên.

Tập 2 (1945 – 2015) gồm 4 chương, tái hiện một giai đoạn quan trọng trong lịch sử vùng đất Hưng Yên thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến giai đoạn tỉnh Hưng Yên tái lập, tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2015).

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.