Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 1

       Cuốn sách Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội do GS.TSKH. Lê Du Phong chủ biên - nhằm cung cấp tài liệu tham khảo để làm rõ hơn những vấn đề lý luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội; phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, từ đó có những đánh giá tác động và nêu rõ nguyên nhân sinh ra các rào cản kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. Qua phân tích thực trạng, nguyên nhân cùng những dự báo tình hình quốc tế và trong nước thời gian tới, các tác giả đã mạnh dạn đưa ra quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm dỡ bỏ các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.