Chính sách đối ngoại Mỹ : tiếp cận từ thuyết hiện thực mới và trường hợp Việt Nam sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 354

       Cuốn sách phân tích, vận dụng và đối chiếu thuyết Hiện thực mới và những biểu hiện cụ thể của chính sách đối ngoại Mỹ, nhấn mạnh trường hợp cụ thể của Việt Nam từ sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay.

       Đây là cuốn sách nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ từ góc độ lý thuyết Hiện thực mới lần đầu được công bố rất có giá trị tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên chuyên ngành Phân tích chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế. Ngoài ra, phần “Đại sự ký” của cuốn sách đã tổng kết, ghi lại những mốc quan trọng trên chặng đường 25 năm bình thường hóa và phát triển quan hệ (1995-2000), cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc quan tâm tới quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.