Lịch sử Phật giáo Việt Nam

19/07/2022
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 459

      Phật giáo truyền vào Việt Nam từ những thế kỉ đầu Công nguyên, đến nay đã non 2000 năm. Trong thời gian dài này, Phật giáo đã để lại cho dân tộc ta nhiều dấu ấn, có thể thấy từ tín ngưỡng cho đến văn hóa, phong tục tập quán, từ thế giới quan cho đến nhân sinh quan, từ tư tưởng đến tư tưởng đến tình cảm. Nhiều vấn đề của lịch sử dân tộc, của văn hóa dân tộc sẽ không sáng rõ nếu không hiểu được Phật giáo dân tộc, trong đó có lịch sử Phật giáo dân tộc.

       Cuốn sách gồm những nội dung cơ bản sau:

Phần thứ nhất: Phật giáo Việt Nam thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I – đầu thế kỉ X)

Phần thứ hai: Phật giáo từ thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X – thế kỉ XIV)

Phần thứ ba: Phật giáo từ thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn (thế kỉ XV – thế kỉ XVIII).

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.