Địa chí Hà Giang

19/07/2022
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 1

        Hà Giang là một vùng đất cổ có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống văn hóa. Đây cũng là vùng đất gắn liền với nhiều tên đất, tên người và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, có vị trí là “trọng trấn”, “phên dậu” của Tổ quốc Việt Nam.

        Tập I của cuốn sách gồm 4 phần, 37 chương, tập trung giới thiệu, trình bày một cách khách quan và tương đối toàn diện về tỉnh Hà Giang trên tất cả các mặt: điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; tên gọi, nguồn gốc lịch sử tộc người, đặc điểm hoạt động kinh tế, tổ chức và tập quán xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc Hà Giang, lịch sử Hà Giang qua các thời kỳ Pháp thuộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải quyết vấn đề tiễu phỉ, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; địa danh, nhân vật, sự kiện lịch sử, hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.

        Tập II của cuốn sách gồm 3 phần, 39 chương, tập trung giới thiệu, trình bày một cách khách quan và tương đối toàn diện về điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Giang: nông lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, y tế…di tích lịch sử văn hóa, lễ hội trò chơi, văn học dân gian, văn học viết, xây dựng đời sống văn hóa, lược chí thành phố Hà Giang và các huyện.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.