Trường dạy nghề ở Việt Nam thời Pháp thuộc 1898-1945 (09/08/2023)

Nhà xuất bản: Thế giới, Nhã Nam
Năm xuất bản: 2023
Kích thước: 24
Số trang: 324

Nông thôn Trung Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945 (09/08/2023)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2023
Kích thước: 16x24
Số trang: 430

Hoạt động của các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào từ năm 1959 đến năm 1975 (09/12/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 256

Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập (938 – 1884) (09/12/2022)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 21 cm
Số trang: 338

Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông (09/12/2022)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước: 21 cm
Số trang: 244

Yên Bái đêm đỏ lửa (03/11/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. KHXH; Truongphuongbooks
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 241

Việt Nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn (03/11/2022)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2022
Kích thước: 21 cm
Số trang: 432

Đông Dương một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 – 1954 (03/11/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Thế giới; Công ty Sách Omega Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Kích thước: 24 cm
Số trang: 688

Báo cáo Quốc gia Việt Nam, số 4.2022: Khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. (10/10/2022)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 1

Khảo cứu về tiền cổ An Nam (10/10/2022)

Nhà xuất bản: Nhã Nam; Nxb. Thế giới
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 335

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.