wpHienThiCounter

 

Ngày 18/2 trong Lịch sử Việt Nam

02/02/2017
* Từ ngày 18 đến 21-2-1973, Quốc hội khoá 4 họp kỳ thứ ba biểu dương thắng lợi vĩ đại của Việt Nam. Sau lời khai mạc, Quốc hội đã nghe báo cáo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và việc ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam. Sau nhiều tham luận các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc ký kết Hiệp định này.
 
 
* Ngày 18-2-1979, Hiệp ước hoà bình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cùng các Hiệp định quan trọng khác đã được ký kết tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia). Trong hiệp ước có ghi, hai bên cam kết ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt và bằng mọi hình thức cần thiết nhằm tăng cường khả năng bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc lãnh đạo hoà bình của nhân dân mỗi nước, chống mọi âm mưu và hành động phá hoại của lực lượng đế quốc và phản động quốc tế.