Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 11 năm 2011 (19/12/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 11 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Nhật, Văn Tạo, Nguyễn Minh Tường, Trần Thị Thu Hương, Phạm Như Thơm, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thu Mỹ, Nguyễn Phan Quang.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 năm 2011 (19/10/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Thị Phương Chi-Trần Thị Hữu Hạnh, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Đỗ Thị Thùy Lan, Đinh Khắc Thuân.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 8 năm 2011 (18/09/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 8 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Phạm Xanh, Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thanh Lợi, Tạ Thị Thúy, Đỗ Thị Thùy Lan, Phạm Hồng Tung, Nguyễn Quang Tuệ, Lê Huy Tuấn-Nguyễn Thu Hằng.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2011 (18/08/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Tạ Thị Thúy, Nguyễn Phúc Nghiệp-Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Thành Văn, Trần Kế Hoa, Nguyễn Phan Quang, Nguyễn Quang Ân.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 5 năm 2011 (18/06/2011)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 5 năm 2011 có các bài viết của các tác giả Lương Ninh, Vũ Duy Mền, Yu Insun, Nguyễn Thái Yên Hương, Nguyễn Thị Hương, Trần Văn Thức, Khắc Huỳnh, Nguyễn Thừa Hỷ.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2009 (30/01/2010)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2009 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Hải Kế, Nguyễn Phan Quang, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Thanh Bình-Nguyễn Thị Huyền Sâm, Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Văn Thức-Đậu Đức Anh, Arturo Giráldez, Nguyễn Tất Thắng.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2009 (20/11/2009)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2009 có các bài của tác giả Đinh Xuân Lâm, Yu Insun, Đỗ Danh Huấn, Nguyễn Ngọc Phúc, Hà Thị Thu Thủy, Phạm Lê Huy, Nguyễn Tô Lan, Vũ Duy Mền-Nguyễn Hữu Tâm, Eric Tagliacozza.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.