Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2015

25/01/2016
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2015 có các bài viết của các tác giả: Nguyễn Minh Tường, Trần Thị Vinh, Lê Thị An Hòa, Nguyễn Thị Hoài Phương, Đặng Thị Vân Chi, Nguyễn Duy Thụy, Makar A. Taran, Dương Văn Huy.

 

MỤC LỤC

 

Nguyễn Minh Tường: Chính sách đối với dân tộc Hoa ở Nam Bộ của vương triều Nguyễn

 

Trần Thị Vinh: Khoa cử và tuyển dụng quan lại vào làm việc trong chính quyền nhà nước thời Lê Trung hưng từ năm 1554 đến năm 1787

 

Lê Thị An Hòa: Một số lễ nghi cung đình về nông nghiệp dưới triều Nguyễn

 

Nguyễn Thị Hoài Phương: Quy hoạch đô thị Hải Phòng thời thuộc địa

 

Đặng Thị Vân Chi: Vấn đề nữ quyền qua một số sách báo ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

 

Nguyễn Duy Thụy: Vấn đề lao động - việc làm của người dân tộc thiểu số từ nơi khác đến Tây Nguyên trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

 

Makar A. Taran: Chiến lược ràng buộc với Trung Quốc của Hoa Kỳ và sự tái lập các mối quan hệ với Nga: Mục tiêu chung, kết quả khác biệt

 

Dương Văn Huy: Người Hoa đối với vấn đề an ninh quốc gia ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XIX

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.