Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2022 (06/05/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4 - 2022 có các bài viết của các tác giả sau: Đinh Quang Hải, Trần Thị Vinh, Võ Văn Sen-Võ Phúc Toàn, Lưu Văn Quyết-Lê Quang Cần, Trần Thuận, Nguyễn Quốc Sinh, Trương Thị Hải.

Tap chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2022 (08/04/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 - 2022 có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Khánh, Trương Thúy Trinh, Nguyễn Tùng Lĩnh, Lư Vĩ An, Trần Xuân Trí, Nguyễn Thúy Quỳnh, Vũ Đức Liêm.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2022 (10/03/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 - 2022, có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Kim Măng, Lê Quang Cần, Võ Nguyên Phong, Đỗ Xuân Trường, Hồ Sơn Đài, Nguyễn Thị Mai.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2022 (12/02/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1 - 2022 có bài viết của các tác giả sau đây: Phạm Hồng Tung, Đinh Quang Hải, V.N.Kolotov, Phạm Đức Anh, Nguyễn Văn Giác, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Anh Chương, Nguyễn Mạnhh Dũng.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2021 (10/12/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2021 có các bài viết của các tác giả sau: Trần Thị Thu Lương; Vũ Huy Phúc; Nguyễn Văn Phong-Nguyễn Ngọc Anh; Lê Bá Vương; Phạm Thị Hồng Hà; Nguyễn Văn Quý; Nguyễn Hữu Tâm.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2021 (12/11/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2021 có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Khánh-Trương Thị Hải; Bùi Thị Thảo-Nguyễn Tuấn Bình; Vũ Đường Luân; Nguyễn Thị Ánh Nguyệt-Trần Thị Bích Trâm; Hoàng Văn Páo; Trần Thị Nhẫn; Lư Vĩ An.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2021 (12/10/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2021 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Dương Ninh, Phạm Đức Thành Dũng, Lê Trung Dũng, Đinh Thị Hải Đường, Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Văn Bắc-Trần Trà Giang, Nguyễn Thị Oanh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2021 (12/09/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 9 - 2021 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Dương Ninh, Đào Tuấn Thành-Nghiêm Đình Vỳ, Đào Thị Diến, Nguyễn Minh Phương, Hồ Châu, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Văn Biểu.

Tap chi Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2021 (11/08/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 - 2021, có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Trần Đức Cường, Đinh Quang Hải, Nguyễn Đình Cơ, Trần Thị Phương Hoa, Vũ Thị Miền, Võ Nguyên Phong.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2021 (12/07/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2021, có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Minh Tường, Vũ Đức Liêm, Mai Thị Huyền, Nguyễn Thị Hạnh-Trần Ngọc Dũng, Trương Minh Dục, Lê Thành Nam-Nguyễn Văn Sang, Huỳnh Lê Triều Phú.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.