Tap chi Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2021

11/08/2021
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 - 2021, có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Trần Đức Cường, Đinh Quang Hải, Nguyễn Đình Cơ, Trần Thị Phương Hoa, Vũ Thị Miền, Võ Nguyên Phong.

 

MỤC LỤC

 

NGUYỄN VĂN KIM

 

- Nghệ An - Bắc Trung Bộ: Vai trò, vị thế và tiềm năng kinh tế

 

TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 

- Kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Cái nhìn lịch sử

 

ĐINH QUANG HẢI

 

- Tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống của người dân đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

 

NGUYỄN ĐÌNH CƠ     

 

- Lịch sử hình thành cộng đồng người Hoa ở Đồng Nai thời chúa Nguyễn (Thế kỷ XVII - XVIII)   

  

TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

 

- Phổ cập giáo dục sơ học ở Nam Kỳ nhìn từ hệ thống trường Pháp - Việt từ năm 1906 đến năm 1930

 

VŨ THỊ MIỀN

 

- Quá trình hình thành cơ quan hỗ trợ phát triển cách mạng và các hoạt động dân sự (Cords) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam 

 

VÕ NGUYÊN PHONG

 

- Phác thảo về trường lũy Bình Định

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.